دوره 2، شماره 20، اسفند 99، صفحات 77 - 65
نویسندگان : محمد ملکوتیان و مجتبی قاسمی دهبکری *

چکیده :
وقوع بحران¬های زیست محیطی نگرانی های عمیقی را در سطوح مختلف جوامع انسانی ایجاد نموده که ضرورت رفع آن لحاظ نمودن معیارهای زیست محیطی در فعالیتهای توسعه ای است. بهره برداری از خطوط انتقال نفت و فرآورده های نفتی با توجه به ماهیت سیال منتقل شونده از پتانسیل ایجاد ریسک و حوادث زیست محیطی برخوردار می باشد. از این رو هدف از انجام این مطالعه ارزیابی اثرات محیط زیستی نیروگاه سیکل ترکیبی شهرستان کهنوج با استفاده از روش مبتنی بر ماتریس تعاملی لئوپولد تعدیل شدهبوده است. این مطالعه ارزیابی اثرات محیط زیستی اجرای نیروگاه سیکل ترکیبی شهرستان کهنوج در سه محیط فیزیکی، بیولوژیکی، اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی در دو فاز ساختمانی و بهره برداری با استفاده از روش ماتریس تعاملی لئوپولد تعدیل شده انجام پذیرفت. یافته های حاصل از نتایج ماتریس تعاملی لئوپولد تعدیل شده نشان داد که اثرار مخرب و خیلی مخرب نیروگاه سیکل ترکیب کهنوج پایین تر از پنجاده درصد می باشد. در نهایت با توجه به یافته های این پژوهش، روش‌های کاهش و کنترل اثرات و پیامدهای منفی به تفکیک مراحل ساختمانی و بهره برداری ارائه شده و برنامه های پایش و مدیریت محیط زیست تدوین گردید.

کلمات کلیدی :
محیط زیست، نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد کهنوج، محیط فیزیکی، زیست شناختی، اقتصادي- اجتماعی