دوره 4، شماره 44، اسفند 1401، صفحات 86 - 98
نویسندگان : مریم بلوردی *

چکیده :
به منظور مقایسه میزان سرمایه اجتماعی در محله های تحت پوشش برنامه اجتماع محور با سایر محلات 384 نفر از ساکنین محلات تحت پوشش برنامه اجتماع محور و 384 نفر از افراد ساکن سایر محلات به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال(۱۹۹۸)پاسخ دادند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی(آزمون تی تست مستقل)مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ساکنین محلات تحت پوشش برنامه اجتماع محور در ابعاد شناختی، ارتباطی و ساختاری در سطح 01/0> P با ساکنین سایر محلات سطح شهر متفاوت بوده و در ابعاد ذکر شده نمره بالاتری را کسب نموده اند.

کلمات کلیدی :
سرمایه اجتماعی، اجتماع محور، مواد مخدر، اعتیاد.


مشاهده مقاله
259
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۷ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۴ مهر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۲ اسفند ۱۴۰۱