دوره 4، شماره 41، آذر 1401، صفحات 1 - 11
نویسندگان : نگین بشردوست و محمد سلمانی مبارکه و محسن صفائی *

چکیده :
آلژینات پر کاربردترین ماده قالب‌گیری در دندانپزشکی است که آلودگي آن همواره باعث ايجاد چرخه انتقال عفونت مي شود. به همين علت ضدعفوني كردن مواد قالبگيري و قالب‌هاي تهيه شده قبل از استفاده توصيه مي شود. امروزه با گسترش روز افزون علم و دانش بشری، استفاده از نانوفناوری جهت ساخت ترکیبات ضدمیکروبی با کیفیت جهت پیشگیری و درمان در دندانپزشکی حائز اهمیت می باشد. بدین منظور مطالعه حاضر با هدف بهینه سازی تولید نانوکامپوزیت سدیم آلژینات/ اکسید گرافن/اکسیدمنیزیم و ارزیابی میزان فعالیت ضدباکتریایی آن برعلیه پاتوژن دهانی استرپتوکوکوس موتانس انجام شد. با استفاده از روش تاگوچی 9 آزمایش با شرایط مختلف جهت سنتز نانوکامپوزیت ها با استفاده از روش سنتز درجا طراحی شد. میزان فعالیت ضدباکتریایی نانوکامپوزیت های سنتز شده با استفاده از روش میزان واحد تشكيل کلنی (CFU) محاسبه گردید. نتایج نشان داد که در نانوکامپوزیت سدیم آلژینات/ اکسید گرافن/اکسیدمنیزیم سنتز شده در شرایط آزمایش 3، میزان مهار رشد باکتری به بیشترین مقدار به میزانCFU/ml 81/0 رسید. با توجه به فعالیت مطلوب نانوکامپوزیت سدیم آلژینات/ اکسید گرافن/اکسیدمنیزیم به عنوان یک عامل ضدمیکروبی، می‌توان از آن جهت تهیه ماده قالبگیری دندانی و کنترل عفونت دهان و دندان استفاده نمود.

کلمات کلیدی :
آلژینات، نانوذرات اکسیدمنیزیم، اکسیدگرافن، بیونانوکامپوزیت، فعالیت ضدمیکروبی، روش تاگوچی


مشاهده مقاله
201
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۶ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۷ مهر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۱ دی ۱۴۰۱