دوره 5، شماره 50، شهریور 1402، صفحات 16 - 33
نویسندگان : زینب شاه بیگ *

چکیده :
طرح ارزشیابی توصیفی مشهور به ارزشیابی کیفی یا طرح حذف نمره، تجربه نو آورانه ی برخاسته از عمل در مقطع ابتدایی آموزش و پرورش است. هدف پژوهش حاضر بررسی نحوه ارزشیابی کیفی- توصیفی در آموزش ابتدایی و اثربخشی آن بر فرآیند یادگیری می باشد. این تحقیق بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی نظری است زیرا داده ها و مواد اولیه تحلیل به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. و بر اساس ماهیت و روش از نوع توصیفی بوده زیرا به دنبال تعریف و نحوه ارزشیابی کیفی- توصیفی و اثربخشی آن در فرایند یادگیری، می باشد. و در مجموع روش تحقیق کیفی- تحلیلی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق، روش کتابخانه ای است. ابزار گردآوری داده ها، با توجه به هدف از گردآوری اطلاعات و نوع آن، متن خوانی و تحلیل مقالات، کتاب ها و اسناد مرتبط در این زمینه می باشد. طبق نتایج به دست آمده ارزشیابی کیفی- توصیفی شیوه ای از ارزشیابی تحصیلی است که اطلاعات لازم و معتبر و مستند برای شناخت دقیق و همه جانبه ی فراگیران در ابعاد مختلف یادگیری، با استفاده از روش ها و ابزارهای مناسب سنجش، همانند آزمون ها (به ویژه آزمون های عملکردی)، پوشه کار و مشاهده در حول فرایند یاددهی- یادگیری فراهم می نماید تا بر اساس آن بازخوردهای کیفی- توصیفی مورد نیاز، برای کمک به یادگیری بهتر در فضای عاطفی- روانی مطلوب تر، ارائه گردد.

کلمات کلیدی :
ارزشیابی، ارزشیابی کیفی- توصیفی، یادگیری، آموزش ابتدایی


مشاهده مقاله
108
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۸ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۲ تیر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۸ شهریور ۱۴۰۲