دوره 5، شماره 51، مهر 1402، صفحات 60 - 73
نویسندگان : آیدین مرادخانی * و مبینا مزین کفاش

چکیده :
امروز ساخت فرآیند ابزارها و تکنولوژی جدید برای زندگی شهرنشینی و ایجاد محیط های هوشمند برای انسان آینده و همینطور هوشمند سازی محل زندگی انسان موجب شده است تا ساختمان سازی و معماری به شکل مدرن و آینده سبز در سالم بودن محیط برای بقای نسل آینده از چالش های دولت ها باشد برای این منظور تکنولوژی به شکل پایدار برای نسل های اینده و هیمطورآرزوی انسان برای زندگی در فضای محیطی غیر از کره ی زمین محیا شود از این رو شرکت های بزرگ جهانی در چالش های فضای برای ایجاد یک شهر به شکل مدرن و حتی پسا مدرن می تواند پاسخ گو شود تکنولوژی مدرن و همینطور علم نانو با مطالعات تغییرات زیست محیطی و القاء های محیطی موجب کپی برداری در طبیعت و ساخت یک تکنولوژی جدید شود.

کلمات کلیدی :
انسان آینده نگر، آینده سبز، انرژی سبز، نانو


مشاهده مقاله
110
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۹ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۸ مهر ۱۴۰۲