دوره 2، شماره 15، مهر 99، صفحات 21 - 11
نویسندگان : صابر شفیعی * و مسعود ناصری

چکیده :
مقاله حاضر از نوع مروری- کتابخانه است که با توجه به نظرات اندیشمندان این عرصه به رشته تحریر در آمده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی بر خلاقیت دانش آموزان ابتدایی است، همچنین افزایش افق دید مربیان را نیز مورد نشان قرار می دهد. نتیجه این مقاله نشان می دهد که ارزشیابی توصیفی که معلم به عمل می آورد در خلاقیت دانش آموزان تاثیر مثبت دارد.

کلمات کلیدی :
ارزشیابی توصیفی، خلاقیت، دانش آموزان، ابتدایی