دوره 1، شماره 5، آذر 98، صفحات 0 - 0
نویسندگان : آرزو صدیق نیا * و سید مهدی هادئی

چکیده :
این مقاله استفاده از کنترل کننده ی فازی سوگنو را برای کنترل یک تقاطع ایزوله بررسی می کند. اصول و قواعد سیستم کنترل فازی بر پایه ی وسایل نقلیه ی ورودی، طول صف وسایل نقلیه در فاز سبز، و طول صف های وسایل نقلیه در سایر فازها می باشد. توالی فاز و افزایش طول فاز در مرحله ی تصمیم گیری برای انتقال از فاز جاری به فاز مناسب بعدی استفاده می شوند. با استفاده از اطلاعات دریافتی از شناساگرهای ترافیکی در هر مسیر از تقاطع ایزوله، سیستم فازی، علایم بهینه را برای تنظیم طول فاز در شرایط ترافیکی فعلی را به دست می دهد. توالی فاز با استفاده از یک برنامه ی ساده با جملات اگر-آنگاه مدیریت می شود. در این مقاله شبیه سازی یک تقاطع ایزوله برای دو حالت چرخه ی کنترل ترافیک ثابت و سیستم کنترل ترافیک فازی بررسی و مقایسه شده اند. مقایسه به وضوح نشان می دهد که کنترل چراغ راهنمایی بر پایه منطق فازی، برای کنترل جریان ترافیک، موثرتر و انعطاف پذیرتر است.

کلمات کلیدی :
کنترل فازی، کنترل جریان ترافیک، چراغ راهنمایی