دوره 3، شماره 28، آبان 1400، صفحات 58 - 45
نویسندگان : عطیه نتاج مجد * و سید عقیل شجاعی لنگری

چکیده :
از جمله مهمترين مواهب الهي که در زندگي بشر از ارزش بسزايي برخوردار است، نور مي ‏باشد که يکي از ملزومات اصلي براي درک و تجربه کردن محيط و همچنين وسيله ‏اي براي شناخت رنگ، فضا و حجم است. عکاسی از جمله علوم و هنرهايي است که به جايگاه نور در آن توجه ويژه ‏اي شده است. در هنر عکاسی، نور يکي از اجزايي است که در کنار عناصر و مفاهيم ديگر از قبيل ساختار، نظم فضايي، رنگ و غيره.. . مطرح مي‏ شود و در عکس بايد همچون يک عنصر اثرگذار نقش خود را ايفا کند. با هدايت متفکرانه نور به عدسی و با ايجاد عرصه‏ هايي از نور و تاريکي مي‏توان فضايی شگفت از نور را بوجود آورد. نکته اساسي در يک نورپردازي موفق و خلاق فهم چگونگي کنترل ماهرانه است به آنچه که نور تابیده یا داده مي ‏شود و آنچه در سايه مي ‏ماند. نورپردازي تنها ايجاد روشنايي محيط براي کاربردي ويژه نيست بلکه عملي است مبتني بر اصول ايجاد تيرگي و روشني به منظور خلق فضا، حجم و ويژگي‏ هاي زیباشناسانه ‏ی عکس. در اين مقاله که با استفاده از روش مطالعه کتابخانه‎اي صورت گرفته، برآنيم که اثرات نورپردازي در عکاسی را مورد پژوهش قرار داده و هدف از آن بررسي نقش و تاثير نور در عکاسی به عنوان يک اصل اساسی و مفهوم بخش م ي‏باشد. نتایج حاصل شده نیز نشان می‏دهد که بی ‏توجهی به کارکردها و کیفیات نور در نورپردازی، مهمترین مسئله در آسیب‏ شناختی عکس‏ها حرفه‏ ای است.

کلمات کلیدی :
نورپردازی، عکاسی، زیباشناسی نور، آسیب‏ شناختی عکس