دوره 2، شماره 14، شهریور 99، صفحات 71 - 63
نویسندگان : صابر شفیعی * و امین رومشکانیان

چکیده :
مقاله حاضر از نوع مقالات مروری کتابخانه ای است که با توجه به نظرات صاحبنظران این حوزه نگاشته شده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی احساس تنهایی دانش آموزان و افزایش افق دید مربیان است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که احساس تنهایی بر روابط بین فردی دانش آموزان تاثیر می گذارد و همچنین بر عملکرد تحصیلی آنان تاثیر مستقیم و مثبتی دارد.

کلمات کلیدی :
احساس تنهایی، عملکرد تحصیلی، دانش آموزان