دوره 1، شماره 5، آذر 98، صفحات 0 - 0
نویسندگان : بهروز ایمانی * و محمدرضا صادقی بنیس

چکیده :
عامل انسانی اصلی ترین نقش را در بروز حوادث دارد. یکی از سیستم هایی که بروز خطاهای انسانی در آن می تواند تواند به حادثه ای فاجعه بار منتهی شود، نیروگاه ها است. این مقاله با هدف بررسی ارتباط بین حوادث و خطاهای انسانی و فرایندی اتاق فرمان نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان انجام شده است. پس از مصاحبه با کارشناسان اتاق کنترل نیروگاه، شغل ها مشخص و با تکنیک HTA، تجزیه و تحلیل شدند. با تکنیک HEART که یکی از ابزارهای ارزیابی قابلیت اطمینان انسان است، احتمال خطاها مشخص شد. نتایج در بخش تکنیک HEART نشان داد که بالاترین میزان احتمال خطا در آشنایی با کار دستگاه کنترل است. در تکنیک HEIST، خطاهاي انساني از نقطه نظر علل به وجود آورنده آنها، مورد بررسي قرار گرفتند که یافته ها نشان داد که بیشترین مورد خطا مربوط به مرحله تشخیص وضعیت بوده و مشاهده و جمع آوری اطلاعات در رده دوم قرار گرفته است. به منظور کاهش خطای انسانی، بهبود عملکرد کارکنان و جلوگیری از بروز خطای ناشی از عوامل انسانی، راهکارهای کنترلی مانند دستورالعمل های کاری مناسب، کیفیت آموزش کارکنان، رعایت قوانین و مقررات و .... پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی :
خطای انسانی، تکنیک HTA، تکنیک HEART، تکنیک HEIST، اتاق کنترل