دوره 5، شماره 50، شهریور 1402، صفحات 75 - 92
نویسندگان : مینا احراری سنگانی * و زمیفرا اسفندیاری

چکیده :
هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل سیاسی موثر بر فرار مالیاتی و راه های پیشگیری از آن است. متغیر های مورد بررسی موثر بر فرار مالیاتی در این تحقیق شامل عوامل سياسي میباشد در این تحقیق از روش توصیفی-پیمایشی برای بررسی فرضیات و پاسخگویی به سوالات تحقیق استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق عبارتند از مدیران و کارکنان در اداره کل امور مالياتي استان سیستان و بلوچستان می باشد.حجم نمونه آماری این تحقیق 108 نفراست. این تحقیق در اداره کل امور مالياتي شهرستان زاهدان انجام گرفته است.برای جمع آوری داده های مورد نیاز در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در این تحقیق از آزمون آماری تی استفاده شده است.جهت تحلیل داده های جمع آوری شده و بررسی فرضیات تحقیق از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان داد که.تمامی متیر های مورد مطالعه بر فرار مالیاتی تاثیرگذار هستند.

کلمات کلیدی :
فرار مالیاتی، عوامل سياسي، امور مالیاتی


مشاهده مقاله
108
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۸ تیر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ شهریور ۱۴۰۲