دوره 5، شماره 46، اردیبهشت 1402، صفحات 63 - 78
نویسندگان : فائزه صیدی نژاد * و حسین عباسی

چکیده :
گردشگری تأثیر قابل توجهی بر جوامع، به ویژه در کشورهای در حال توسعه دارد گردشگری مبتنی بر اجتماع محوری تضمین می کند که جوامع محلی مالکیت و مدیریت کامل تجربه گردشگری را دارند، به طوری که مزایای اقتصادی گردشگری در جامعه آنها باقی می ماند. هدف این پژوهش تحلیل مزایا و چالش های پیش روی گردشگری مبتنی بر اجتماع محوری در کشورهای در حال توسعه است. مقاله حاضر یک رویکرد مرور ادبیات سیستماتیک را برای این مطالعه برای جستجوی مقالات مرتبط با گردشگری مبتنی بر اجتماع محوری اتخاذ کرده است. این تحقیق با استفاده از مطالعه ادبیات سیستماتیک بر روی مقالات علمی نمایه شده توسط اسکوپوس از سال 2018 تا 2022 با موضوع مشارکت جامعه در برنامه ریزی گردشگری انجام شد. نتایج نشان داد که مزایا گردشگری مبتنی بر اجتماع محوری شامل: اقتصادی، اجتماعی، ارزش مشترک، تجربه فرهنگ اصیل، آگاهی اخلاقی و مسافرت مسئولانه، استقبال گرم مردم محلی، توانمندسازی زنان، حفظ فرهنگ. و اثرات منفی بالقوه گردشگری اجتماع محوری شامل: نشت اقتصادی و قیمت های بالاتر، وابستگی به گردشگری، تجاری سازی سنت ها و آداب و رسوم، زوال فرهنگی، آسیب های زیست محیطی می باشد.

کلمات کلیدی :
اجتماع محوری، مزایا و چالش ها، گردشگری، کشورهای در حال توسعه


مشاهده مقاله
204
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۸ مهر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲