دوره 3، شماره 27، مهر 1400، صفحات 120 - 104
نویسندگان : امیررضا استخریان حقیقی * و فاطمه کیایی

چکیده :
بررسی عملکردهای مالی در شرکت های مختلف همواره مورد توجه و بررسی بوده است تا آنجا که شرکت های گسترش یافته به تحلیل های علمی در این خصوص پرداخته اند. مدیریت زنجیره تامین نیز در این خصوص همواره استفاده می شود. در این مقاله به بررسی رابطه بین تناسب زنجیره ی تأمین و عملکرد مالی شرکت ها پرداخته ایم. یعنی در مورد نسبت بندی بین تأمین محصولات و عدم قطعیت تقاضا ها و همچنین طرح های اصلی زنجیره تأمین تحقیقاتی انجام داده ایم. در این بررسی ها شیوه های مختلف هزینه های مثبت و منفی در شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته اند.

کلمات کلیدی :
مدیریت زنجیره تأمین، استراتژی عملیات، سازگاری زنجیره تأمین، تجزیه و تحلیل تجربی، عملکرد شرکت