دوره 2، شماره 20، اسفند 99، صفحات 18 - 6
نویسندگان : حسین تربتی نژاد و امین صالحی *

چکیده :
این پژوهش با عنوان تحلیل محتوا ی کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی با روش کیفی توصیفی صورت گرفت. هدف آن این است که کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی را از نظر فعال بودن و غیر فعال بودن پس از بررسی داده های این کتاب مشخص کنیم. بنابراین از روش تحلیل محتوا با روش کیفی توصیفی استفاده شده است. ابزار مورد استفاده نیز به صورت کتابخانه ای انتخاب شده است. برای بررسی داده ها و تحلیل محتوای کتاب از روش ویلیام رومی به عنوان روش کیفی توصیفی و روش کیفی بلوم استفاده شده است. جامعه اماری در این جا کتاب علوم پایه چهارم ابتدایی و نمونه مورد استفاده ما در این پروهش 30صفحه از کتاب به صورت تصادفی ساده انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از بررسی‌های مربوط به متن در روش ویلیام رومی عدد 1را نشان می دهد یعنی متن فعال، داده های مربوط به سوالات 8/0را نشان می دهد یعنی فعال بودن سؤالات کتاب علوم و داده های مربوط به تصاویر نیز عدد 1را نشان می دهد که فعال بودن تصاویر را نشان می دهد نتایج کیفی تحقیق یعنی روش بلوم نیز نشان دهنده آن است که از مجموع 137 جمله، در حیطه شناختی 50جمله، در حیطه عاطفی 47جمله، و در حیطه روانی و حرکتی نیز 40جمله جای گرفتند.

کلمات کلیدی :
تحلیل محتوا، روش ویلیام رومی، علوم تجربی چهارم