دوره 2، شماره 13، مرداد 99، صفحات 35 - 44
نویسندگان : صابر شفیعی * و میلاد شریف زاده

چکیده :
مقاله حاضر از نوع توصیفی است که با توجه به مطالعات کتابخانه ای به رشته تحریر در آمده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی سبک های یادگیری دانش آموزان است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که سبک های یادگیری دانش اموزان و راهبردهایی که آنها بکارمی گیرند با یکدیگر متفاوت است و هر دانش آموز از سبک منحصر به فرد خود استفاده می کند، لذا باید معلمان با سبک های یادگیری و راهبردهای آنها آشنا باشند و تفاوت های فردی را در نظر بگیرند.

کلمات کلیدی :
یادگیری، سبک یادگیری، دانش آموزان