دوره 6، شماره 57، فروردین 1403، صفحات 172 - 178
نویسندگان : محمد نوروز صابری *

چکیده :
زردی یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در میان اطفال است که سبب مراجعه والدین به متخصصان اطفال می‌شود. در این بیماری، جلد و اسکیرا به دلیل انباشتگی رنگدانه‌ای زردرنگ به نام «بیلی روبین» در جلد و غشای مخاطی به سمت زرد شدن می‌گراید(wang, etal, 2021). از این رو شناسایی عوامل خطر زردی، می‌تواند سیر زردی و عوارض ناشی از آن را تحت تأثیر قرار دهد(Gottimukkala, etal, 2023). تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی بوده که با استفاده از دوسیه‌های موجود از تمام نوزادان مبتلا به زردی در شفاخانه حوزوی ابوعلی سینای بلخی طی سال 1401 می باشد. سمپل سایز این تحقیق را تمام اطفال مراجعه کننده در سرویس داخله و اطفال تشکیل میدهد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و فورمول کوکران (3629) نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند. داده‌ها از طریق دوسیه مریضان جمع آوری سپس وارد نرم افزار SPSS 27 گردیده و تجزیه و تحلیل صورت گرفت. از جمله (3629) تن، 1740 تن مذکر و 1889 تن مؤنث بود که براساس فیصدی به ترتیب 48% و 52% را تشکیل می‌دهد. از جمله 3629 نوزاد بستر شده، 2177 تن مصاب به زردی، 762 تن ترم، 1394 تن زودس، 25 تن Kerin icterus، 1763 تن از نگاه فزیولوژی، 28 تن دارای ناسازگاری ABO، 8 تن دارای RH، 413 تن از نگاه پتالوژی و 217 تن نوزاد مبتلا به سپسیس ثبت گردیده است.

کلمات کلیدی :
نوزاد، زردی، انتان، قبل از معیاد، سپسیس، ناسازگاری ABO و RH


مشاهده مقاله
95
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۹ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ پذیرش
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳