دوره 4، شماره 43، بهمن 1401، صفحات 31 - 42
نویسندگان : شکور مهتاب * و تیمور پورحیدری دیلمی

چکیده :
مقاله حاضر با هدف شناسایی آسیبهای نیروی انسانی در معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران انجام شد. یکی از مهمترین اقداماتی که شرکت ها و سازمانهاي موفق براي ارتقاي اثربخشی خود انجام می‌دهند، آسیب شناسی صحیح و به موقع است. این پژوهش در منابع انسانی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران بر اساس مدل سه شاخگی انجام شد. روش پژوهش، مطالعه حاضر، روش موردي و زمينه اي است. كليه مدیران و متخصصان شاغل در سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دادند.که از افراد متخصص، مدیران و اساتید، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای نمونه گیری شد. تعداد 283 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و به آنها پرسشنامه ارائه شد. پرسشنامه تهیه شده شامل 40 سئوال بود. بر اساس نتایج بدست آمده مهمترین آسیبهای نیروی انسانی در حوزه رفتاری است که در این زمینه می‌توان به عوامل زیر اشاره کرد. سیستم اطلاعات، جامعه پذیری، آموزش، حفظ و نگهداشت، ارزیابی عملکرد، و به کارگیری نیروی انسانی را به عنوان آسیبهای مدیریت منابع انسانی در بعد عوامل رفتاري معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران به شمار می‌آید. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده می توان نقش ها و انتظارات، پیچیدگی و صف و ستاد را به عنوان آسیب های مدیریت منابع انسانی در بعد عوامل ساختاری معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران به شمار می آید. بر اساس یافته های بدست آمده قوانین و مقررات، اصول، ایدئولوژی و ارزشهای سازمانی، عملکرد و نتایج گذشته سازمان و ترکیب نیروی کار را به عنوان آسیب های مدیریت منابع انسانی در بعد عوامل ساختاری معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران است. در نهایت نتایج نشان داد که مهمترین آسیب موجود در سازمان آسیبهای رفتاری و سپس محیطی و در نهایت ساختاری است.

کلمات کلیدی :
آسیب رفتاری، آسیب محیطی، آسیب ساختاری، مدل سه شاخگی، سازمان صنعت و معدن و تجارت


مشاهده مقاله
202
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۹ مهر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۱ آبان ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱