دوره 6، شماره 58، اردیبهشت 1403، صفحات 39 - 51
نویسندگان : مرتضی خسروی *

چکیده :
این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین سبک های فرزندپروری والدین با خودپنداره و رشد اجتماعی دانش آموزان ابتدایی انجام گرفت. روش این پژوهش از نوع همبستگی می باشد. آزمودنی های این پژوهش را 200 نفر از دانش آموزان ( دختر و پسر ) پایه ی چهارم و پنجم مقطع ابتدایی استان کرمانشاه و والدینشان در سال تحصیلی 1400-1399 تشکیل می دهند که بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند و به کمک پرسشنامه سبک های فرزند پروری بامریند(1973)، پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند(1965) و پرسشنامه زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو مورد ارزیابی قرار گرفته اند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از آن است که بین سبک های فرزند پروری والدین و خودپنداره و رشد اجتماعی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد. شیوه فرزندپروری استبدادی به طور منفی و شیوه های فرزندپروری آزاد منشانه و مقتدرانه به طور مثبت رشد اجتماعی و خودپنداره را در دانش آموزان پیش بینی می کنند. ولی شیوۀ فرزندپروری مقتدرانه می تواند به طور قوی تری رشد اجتماعی و خودپندارۀ مثبت را در دانش آموزان پیش بینی کند.

کلمات کلیدی :
سبک فرزندپروری، رشد اجتماعی، خودپنداره، دانش آموزان ابتدایی.


مشاهده مقاله
46
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۶ آذر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۱ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳