دوره 1، شماره 5، آذر 98، صفحات 0 - 0
نویسندگان : مجتبی هاشم نژاد سراجه لو * و یحیی یونس زاده و ابراهیم معصومی و امیر رسولی

چکیده :
مدل سازی اطلاعات ساختمان به عنوان یک روش از قرن هفدهم شناخته می شود. اما با افزایش فشار از سوی سرمایه گذاران به منظور کاهش هزینه‌های ساخت ما می‌توانیم شاهد استفاده گسترده ازBIM باشیم. سایت های ساختمانی بزرگ در آینده بدون BIMاداره نمی شوند. این شرکت وضعیت فعلی استفاده ازBIMرا در منابع آموزشی بررسی می کند. در عین حال استفادهBIM را در معماری مدرن با آموزش کافی همه شرکت‌کنندگان ساده و موثر می کند.همچنین نشان می دهد کدام روش ها فعالیت طراحی در حال حاضر را ساده و موثر می کند.

کلمات کلیدی :
صنعت ساختمان،مهندس اجرایی، BIM