دوره 5، شماره 50، شهریور 1402، صفحات 1 - 15
نویسندگان : بهرام فتحی * و کتایون ایوانی

چکیده :
گردشگری یکی از واقعیت های اقتصادی- اجتماعی انکار ناپذیر دنیای کنونی ماست. این فعالیت پاسخی است به نیازهای درونی انسانها جهت تمدد اعصاب، استراحت، آشنایی با فرهنگ ها و بهره مندی از زیبایی ها. ولی باید توجه داشت که گردشگری نظام پیچیده ای است که رقابت در عرصه آن بدون انجام تمهیدات لازم و بدون درک نیازها و اقتضائات آن غیر ممکن خواهد بود. چرا که توسعه گردشگری مستلزم نگرشی جامع و سیستماتیک به همه عناصر تشکیل دهنده آن و روابط متقابل مبداء و مقصد می باشد. در ایران بطور کلی از جمله درشهرستان دالاهو علیرغم برخورداری از جاذبه های متعدد و در بعضی موارد کم نظیر، اقدامات مناسبی که بتواند موجبات توسعه نظام گردشگری و جلب رضایت گردشگران را فر اهم آورد، صورت نگرفته است. به همین منظور در این تحقیق سعی گردیده است برای غلبه بر مشکلات کالبدی نظام گردشگری منطقه امکانات و موانع توسعه گردشگری آن شناسایی و راهکارهای مناسب ارایه گردد. پژوهش حاضر با روشي توصيفي - تحليلي مبتني بر مطالعات كتابخانه اي به ارزيابي پتانسيل هاي گردشگری سکونتگاه های روستایی برای ارتقاء شاخص های توسعه گردشگری پرداختـه اسـت. این تحقیق برآن است تا در راستای پاسخ به سؤالات تحقیق به شناسایی پتانسیل های گردشگری و در نهایت ارائه راهکارهایی برای تحول بخشیدن در توسعه گردشگری جهت دستیابی به توسعه منطقه باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد پتانسیل های گردشگری سکونتگاه روستایی در زمینه های طبیعی، فرهنگی، کشاورزی و غیره می تواند در توسعه روستایی نقش موثری ایفا نماید.

کلمات کلیدی :
توسعه، گردشگری، گردشگری پایدار، شهرستان دالاهو


مشاهده مقاله
110
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۱ تیر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۹ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۸ شهریور ۱۴۰۲