دوره 2، شماره 16، آبان 99، صفحات 65 - 55
نویسندگان : ملیحه رستم زاده * و عباس ابراهیمیان باغان

چکیده :
مدیریت نظام مالیاتی یک کشور نمی تواند بدون شناخت از نظام مالیاتی حاکم ومدیریت آن به اهدافش برسد. در قالب تئوری های اقتصاد متعارف، مالیات اصلی ترین منبع نظام دولت هااست .در نتیجه علاوه بر آنکه ابزار تأمین هزینه های بخش عمومی است دارای آثار تخصیصی و توزیعی نیز هست. یک نقش کلیدی مالیات که در تحلیل های اقتصادی دولت جایگاه ویژه ای دارد، آثار توزیعی آن است. به همین خاطر نقش عادلانه بودن ابزار مالیات یک اصل از دو اصل اساسی آن (در کنار اصل کارآیی) می باشد.این مقاله به بررسی درآمدهای مالیاتی خراسان شمالی و ارتباط بین درآمد مصوب شده و عملکرد از سال 90-96 می پردازد. داده های مورد نیاز این پژوهش از اداره مالیات خراسان شمالی جمع آوری گردید. روش مود استفاده جهت بررسی این مطالعه روش همبستگی بود، در این مطالعه نرم افزار های SPSS23 و اکسل استفاده گردید. نتایج حاصل از این تحقیق بدین صورت بود که بین مقادیر مصوب و مقادیر عملکرد در سال های 90 تا 96 در اداره مالیات همبستگی خوبی وجود دارد و بین دو حالت قید شده رابطه معناداری حاصل شد(P≤/05). در قسمت درآمد های مالیاتی بیشتر سهم مالیاتی مربوط به آیتم بر کالا و خدمات بود.

کلمات کلیدی :
درآمد مالیاتی، خراسان شمالی، مقادیر مصوب، مقادیر عملکرد