دوره 4، شماره 41، آذر 1401، صفحات 25 - 33
نویسندگان : همایون موتمنی و بهروز شکری فومشی *

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر مدل سازی قدرت تبخیر جو با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم جنگل می باشد. برای پیش‌بینی تبخیر، از ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه‌سازی جنگل کمک گرفته شد. سپس با بهره‌گيري از داده‌هاي هواشناختي، به مدل‌سازي قدرت تبخير جو با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي MLP و الگوريتم بهینه‌سازی جنگل پرداخته شد. با استفاده از پنج داده ورودي شامل مقادير دما، نم نسبي، ساعات آفتابي، فشار هوا، سرعت باد و يك داده خروجي شامل ميزان تبخير حاصل از تشتك تبخير ايجاد شد. از سويی براي آرايش هر ساختار، هر گروه شبكه با تعداد پنج نورون براي یک لايه پنهان آموزش داده شد. بنا‌بر نتایج بدست آمده، روش پیشنهادی جنگل، ميزان قدرت يا پتانسيل تبخير جو تبريز را با خطاي 0.12678 ميلي متر در ماه پيش‌بيني نمود و الگوریتم بهینه‌سازی جنگل توانسته به نتیجه بهتری دست پیدا کند. بنابراين جهت مدل‌سازي قدرت تبخير جو در ايستگاه سينوپتيك تبريز بسيار مناسب است از الگوریتم ياد شده استفاده گردد زيرا بر مبناي اين روش مي‌توان ميزان قدرت يا پتانسيل تبخير جو تبريز را با خطاي 0.12678 ميلي متر در ماه پيش‌بيني نمود.

کلمات کلیدی :
شبكه‌هاي عصبي مصنوعي، الگوریتم جنگل، قدرت تبخیر جو، ایستگاه تبریز


مشاهده مقاله
19
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۷ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۳ مهر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۱ دی ۱۴۰۱