دوره 5، شماره 53، آذر 1402، صفحات 10 - 18
نویسندگان : ساینا السادات مرتضوی *

چکیده :
این پژوهش به منظور بررسی تاثیر مصرف قلیان و مواد مخدر بر نوجوانان و جوانان انجام گرفت. مصرف قلیان یک روش قدیمی استعمال دخانیات به شمار می رود که با توجه به تحقیقات انجام شده اثرات منفی آن بیشتر از مصرف سیگار برای افراد است. علاوه بر مصرف قلیان، یکی از رفتارهای مخاطره آمیز در دوران نوجوانی و جوانی مصرف مواد مخدر است. دوران نوجوانی و جوانی از ادوار پر اهمیت در فرآیند رشد آدمی محسوب می شود. قدم گذاردن به این دوره معمولا با بلوغ آغاز می شود. شکوفایی غریزه جنسی، تثبیت و تحکیم علائق و منافع شغلی و اجتماعی، میل به آزادی و استقلال از ویژگی های مهم این دوره است در نتیجه این مسائل منجر به تمایل جوانان و نوجوانان به قلیان و مواد مخدر می شود. جهت دستیابی به این هدف از مطالعات کتابخانه ای از قبیل ژورنال ها، مقالات و سایت های magiran، noormags و.. استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مصرف قلیان و مواد مخدر بر نوجوانان و جوانان تاثیر منفی دارد و اعتیاد به مواد مخدر در این سنین منجر به اختلال شخصیت ضداجتماعی و اختلال اضطرابی و در برخی موارد خودکشی و... می باشد و مصرف قلیان نیز طرد اجتماعی از جانب خانواده و تهدید سلامت جسمانی و روانی فرد را در پی دارد.

کلمات کلیدی :
قلیان، مواد مخدر، نوجوانان، جوانان


مشاهده مقاله
149
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۰ مهر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۴ آذر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۰۴ دی ۱۴۰۲