دوره 4، شماره 41، آذر 1401، صفحات 68 - 78
نویسندگان : محمد حسینعلی زاده * و سالار فرامرزی و سلیمان فروتن کیا و علیرضا محسنی اژیه

چکیده :
مقدمه: پژوهش حاضر تحت عنوان تجربه زیسته دانشجویان نابینای دانشگاه اصفهان از خوابگاه، اساتید، اینترنت و سایر عوامل که با آنها در ارتباط بودند انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناختی است. شرکت کنندگان در این پژوهش شامل کلیه دانشجویان نابینای دانشگاه بود که به صورت تمام شمار در پژوهش شرکت داده شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شد. روش تجزيه و تحليل داده‌ها بر اساس مدل پيشنهادي Colaizzi شامل هفت مرحله بود.یافته‌ها: داده های به دست آمده از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها پیرامون تجارب دانشجویان شرکت کننده در مصاحبه از مسایل و مشکلاتشان در مورد دانشگاه در 320 کد اولیه، 17زیرمضمون و 6 مضمون (شامل ثبت نام، خوابگاه، تردد در داخل دانشگاه، مرکز مشاوره نابینایان، دانشکده و اینترنت) جمع آوری شد. نتیجه‌گیری: یافته های به دست آمده از این پژوهش توانست تصویر واضحی از مسایل و مشکلات دانشجویان نابینا در دانشگاه را ارایه دهد و مهمترین مشکلات نابینایان در دانشگاه عبارت است از؛ مضامینی با عناوین ثبت نام، خوابگاه، تردد در داخل دانشگاه، مرکز مشاوره نابینایان، دانشکده و اینترنت. بنابراین نتایج پژوهش می¬تواند راهگشای مسولین دانشگاه در ارایه خدمات مطلوب به نابینایان باشد.

کلمات کلیدی :
مشکلات دانشگاهی، دانشجویان نابینا، تجربه زیسته افراد


مشاهده مقاله
20
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۵ تیر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۴ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۱ دی ۱۴۰۱