دوره 5، شماره 49، مرداد 1402، صفحات 15 - 26
نویسندگان : زهره ورمزیار * و فرخ قوچانی

چکیده :
هدف: بررسی تاثیر ، سهولت ،لذت و امنیت ادارکی از خرید بر استفاده از NFC تلفن همراه در پرداختها در تجارت الکترونیک. روش تحقیق: این مطالعه ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه‌آماری بیمه شدگان عمر و سرمایه مرتبط با کد نمایندگی 4201 در تهران با تعداد جامعه 550که حجم نمونه 226نفری از بین آنها انتخاب و با پرسشنامه استاندارد که روائی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرار گرفته است. به ‌منظور تجزیه‌ و تحلیل دادهها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از امار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای برای تجزیه‌ و تحلیل امار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده ‌شده است. یافته ها: یافته‌های تحقیق حاکی از تاثیر قوی متغیرهای امنیت درک شده، سهولت درک شده و لذت درک شده از خرید بر استفاده از NFCتلفن همراه در پرداختها دارد. نتایج: عوامل امنیت درک شده، سهولت درک شده ،لذت درک شده از خرید بر استفاده از NFC تلفن همراه در پرداختها در تجارت الکترونیک تاثیر قابل ملاحظه دارد.

کلمات کلیدی :
سهولت درک شده ،لذت درک شده از خرید، امنیت درک شده، استفاده از NFCتلفن همراه در پرداختها


مشاهده مقاله
202
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۷ اسفند ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۴ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۲