دوره 3، شماره 24، تیر 1400، صفحات 35 - 22
نویسندگان : مرجان ترک زاده و زینب نوروزی زاد * و علیرضا بخشایش

چکیده :
جاذبه‌های فضای مجازی منجر شده افراد ساعات زیادی از روزشان را در این محیط بگذرانند و تعاملات در این فضا را جایگزین تعاملات با اعضای خانواده و همسالان خود کنند. هنگامی‌که یک فرد ناشناس به‌صورت آنلاین است، ممکن است با شجاعت بیشتری نسبت به آنچه در موقعیت رودررو برقرار می‌شود ارتباط برقرار کند. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت این موضوع با اتخاذ رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی به توصیف چیستی و چگونگی پدیده خود افشاگری در فضای مجازی می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی افرادی است که در شبکه های مجازی به گفتگو در زمینه‌ها و موضوعات شخصی می‌پردازند. داده‌ها از طریق نمونه‌گیری هدفمند و روش مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 شرکت‌کننده جمع‌آوری و درنهایت با استفاده از روش تحلیل پدیدارشناسی مبتنی بر ون منن تحلیل شد. نتایج یافته‌ها نشان می‌دهد که پدیده افشاگری در فضای مجازی تحت تأثیر عواملی از قبیل مسائل جنسی، احساس امنیت، ناسازگاری با دنیای واقعی، آزادی و آرامش در فضای مجازی و کسب شناخت و تجربه می باشد. این پژوهش در شناخت بیشتر نیازهای جامعه و شکاف‌های موجود در زندگی روزمره افراد می‌تواند راهگشا باشد.

کلمات کلیدی :
اینترنت، خود افشاگری، فضای مجازی، ناشناس ماندن