دوره 4، شماره 35، خرداد 1401، صفحات 61 - 66
نویسندگان : هدی ایزدبخش *

چکیده :
هدف تحقیق حاضر، بررسی اثربخشی آموزش گروهی خانواده در افزایش خلاقیت و کاهش اجتناب کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می باشد . پژوهش حاضر به شیوه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون باگروه کنترل اجرا شد. جامعه مورد مطالعه از بین افراد خانواده کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تشکیل داده‌اند. نمونه پژوهش 40 نفر به شیوه تصادفی انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات ازطریق پرسش‌نامه سبک‌های حل مسأله لانگ و کسیدی بود. ازهردو گروه آزمون پیش آزمون و پس آزمون گرفته شد و سپس گروه‌های آزمایش در 6 جلسه دو ساعته تحت آموزش‌های حل مسأله قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از تحلیل کواریانس مورد بررسی قرار گرفتند، نتایج پژوهش نشان داد که، بین میانگین‌های تعدیل شده نمرات سبک خلاقیت در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معنا داری وجود دارد. بین میانگین‌های تعدیل شده نمرات سبک اجتناب در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معنا داری وحود دارد.

کلمات کلیدی :
آموزش گروهی خانواده ها، خلاقیت، سبک اجتناب، کارکنان دانشگاه، علوم پزشکی بوشهر.


مشاهده مقاله
430
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۱ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۶ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۷ تیر ۱۴۰۱