دوره 6، شماره 58، اردیبهشت 1403، صفحات 52 - 59
نویسندگان : کبری مکوندی و عنایت مکوندی و میلاد هادی زاده *

چکیده :
امروزه گردشگری تأثیرات مهمی روی اقتصاد، فرهنگ و مناطق پذیرش شده گردشگری بر جا گذاشت، زیرا گردشگری نه تنها گامی برای تقویت فرهنگ ها و اقوام گوناگون است بلکه گامی برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی می باشد.ایران با توجه به بهره مند بودن از جاذبه های جهانگردی بسیار می تواند با برنامه ریزی در راستای اهداف این صنعت به موفقیت برسد. هدف این مقاله بررسی برنامه ریزی در صنعت گردشگری است. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی است، گردآوری اطلاعات عمدتاً کتابخانه ای می باشد و بر اساس فیش های تحقیق انجام گردید.

کلمات کلیدی :
گردشگری، صنعت گردشگر، برنامه ریزی، هدف.


مشاهده مقاله
42
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۷ آبان ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۴ دی ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳