دوره 5، شماره 49، مرداد 1402، صفحات 127 - 137
نویسندگان : افشین بابامرادی *

چکیده :
دوره نوجوانی یکی از بهترین دوران برای رشد و شکوفایی توانمندی‌های افراد است. نوجوانان با قبول مسئولیت و ارتباط موثر با دیگران و جامعه به رشد توانایی‌های خویش می‌پردازند و برای زندگی شغلی و خانواده آماده می‌گردند. آموزش کارآفرینی یکی از مواردی است که زمینه تحقق اهداف فوق را در دانش‌آموزان ایجاد می‌کند. آموزش کارآفرینی باعث می‌شود که افراد به‌دنبال موقعیت‌های شغلی ایجاد شده نباشند؛ بلکه این ایده زا در آنان پرورش می‌دهد که در آینده موقعیت شغلی جدیدتری برای خود و دیگران ایجاد کنند.روش پژوهش مطالعات کاربردی است که اطلاعات از طریق تجزیه و تحلیل کتابخانه‌ای- مروری با بررسی مقالات، کتب و اسناد معتبر علمی در این زمینه بدست آمده‌اند. در این مقاله ابتدا توضیحی درمورد آموزش کارآفرینی و مسیر شغلی آمده و سپس به عوامل موثر بر کارآفرینی و مسیر شغلی افراد، مزایای کارآفرینی و تاثیر آموزش آن بر آینده شغلی افراد پرداخته‌ایم. نتایج یافته‌های تحقیقات حاکی از آن است که کارآفرینی امروزه عامل توسعه اقتصادی کشور می‌باشد و کارافرینی ترکیبی باعث می‌شود که افراد به شغل و مسیر شغلی خویش پایبند باشند. همچنین در جامعه درحال تغییر بتوانند با راه‌انداری شغل جدید و موازی با شغل پیشین خود، خود را از خطر بیکاری دور نگه‌ دارند.

کلمات کلیدی :
آموزش، کارآفرینی، مسیر شغلی، دانش‌ آموزان


مشاهده مقاله
201
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۸ تیر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ مرداد ۱۴۰۲