دوره 5، شماره 50، شهریور 1402، صفحات 34 - 40
نویسندگان : سمیرا اکبری و حسین علمی محمدی * و محمد نصرالهی

چکیده :
سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است و توجه به مسائل و نیاز های این دوران یک ضرورت اجتماعی است. از مسائلی که زندگی سالمندان را تحت تاثیر قرار می دهد ورزش است. ورزش نقش مهمی در سلامتی جسمانی و روانی سالمندان دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این پژوهش مقایسه سلامت جسمانی سالمندان اندیمشک و دزفول بر اساس سطح مشارکت در فعالیت های ورزشی و تفریحی است. تحقیق حاضر از نوع علی-مقایسه ای که به روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه انجام شد. پرسشنامه های تحقیق به شکل حضوری در بین سالمندان هردو شهر ودر پارک های عمومی شهرها توزیع شد. جامعه آماری کلیه سالمندان مرد و زن بالای 60 سال از شهرهای اندیمشک و دزفول می باشند. تعداد 400 نفر نمونه بر اساس جدول مورگان و به شیوه نمونه گیری در دسترس بر اساس درصد جمعیتی هر دو شهر گزینش شد. روش های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها عبارت انداز:آمار توصیفی شامل شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی و در بخش آمار استنباطی از آزمون های تحلیل واریانس یک راهه و همچنین آزمون لوین جهت سنجش تجانس واریانس و آزمون طبیعی بودن توزیع داده ها جهت تعیین توزیع طبیعی داده ها استفاده شد. کلیه تجزیه و تحلیل ها با استفاده از نرم افزارSPSS انجام شد. نتیجه ای که از این پژوهش بدست آمد، نشان داد که بین سلامت جسمانی سالمندان شهرستانهای اندیمشک و دزفول تفاوت وجود دارد. و همچنین بین سطح مشارکت ورزشی و تفریحی در شهرستانهای اندیمشک و دزفول تفاوت وجود ندارد.

کلمات کلیدی :
سلامت جسمانی، سالمندان، فعالیت ورزشی تفریحی


مشاهده مقاله
109
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۸ تیر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۴ شهریور ۱۴۰۲