دوره 6، شماره 57، فروردین 1403، صفحات 78 - 90
نویسندگان : محبوبه یعقوبی *

چکیده :
امروزه روش های جدیدی در فرایند تعلیم و تربیت و آموزش به وجود آمده است که یکی از این روش ها استفاده از تکنولوژی در حوزه آموزش و یادگیری می باشد. هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسی فواید و نقش تکنولوژی در آموزش و تعلیم و تربیت می باشد. روش پژوهش حاضر استفاده از روش کتابخانه ای بوده و برای جمع آوری اطلاعات آن به منابع اطلاعاتی مکتوب همچون کتب، مقالات، نشریات و مجلات معتبر مراجعه شد که بعد از جمع آوری مطالب و مورد تجزیه و تحلیل قرار دادن به یافته هایی منسجم در این زمینه دست یافتیم. استفاده از تکنولوژی آموزشی در فرایند یادگیری و تعلیم تربیت برای دانش آموزان جذابیت زیادی دارد زیرا تکنولوژی آموزشی تئوری و عمل را باهم ترکیب کرده و چون هم زمان چند حس را درگیر می کند می تواند باعث یادگیری عمیق در دانش آموزان شود.

کلمات کلیدی :
تکنولوژی آموزشی، تکنولوژی آموزشی در آموزش و یادگیری


مشاهده مقاله
115
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۸ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۶ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۳۰ فروردین ۱۴۰۳