دوره 3، شماره 23، خرداد 1400، صفحات 137 - 120
نویسندگان : محمّدمهدی کریمی نیا * و محمّدعلی ابراهیمی و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
مصونيّت سازمان‌های بین‌المللی یکی از موضوعات مهم حقوق بین‌الملل است. در بحث آثار ‏شخصیت حقوقی بین‌المللی این سازمان‌ها جای تحلیل عنوان فوق می‌باشد. سؤال اصلی این است که ‏برای پاسداری از صلح و امنیت جهانی در روابط بین‌المللی این سازمان‌ها از چه مصونيّت‌های ‏برخوردار می‌باشند؟ به‌عبارت دیگر مبانی مصونيّت سازما‌‌ن‌های بین‌المللی چیست؟ و بدنبال آن ‏پرسش‌های فرعی زیر مطرح است که جای پیش بینی یا طرح این مصونيّت‌ها کجاست؟ تنوع حقوقی ‏این مصونيّت‌ها شامل چه موضوعاتی می‌گردد؟ تفاوت و محدویت مصونيّت نمایندگان سازمان‌های ‏بین‌المللی با دیپلمات (نمایندگی سیاسی دولت‌ها) در چیست؟ یافتن پاسخ پرسش‌های فوق می‌طلبد ‏که تحقیق کتابخانه‌ای پیرامون عنوان انجام شود تا دلایل مستدل و دیدگاه‌های موجود به‌دست آید.

کلمات کلیدی :
سازمان‌های بین‌المللی، مصونيّت، حقوق بین‌الملل، کنوانسیون و دکترین حقوقی.‏