دوره 2، شماره 16، آبان 99، صفحات 76 - 66
نویسندگان : افسانه احمدی *

چکیده :
مقاله حاضر از نوع تحلیل کتابخانه ای است که با توجه به نظرات صاحبنظران این عرصه به رشته تحریر در آمده است . هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر روش کلاس درس باز مبتنی بر نظریه اگزیستانسیالیسم بر عزت نفس دانش آموزان است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که روش کلاس درس باز بر عزت نفس دانش آموزان تاثیر مثبتی دارد و هرچه کلاس به صورت راحت تر و قابل انعطاف تر باشد به همان میزان عزت نفس دانش آموزان بیشتر خواهد بود. مشاركت فعال دانش آموزان در امر تدريس موجب افزايش حس اعتماد به نفس و جرأت ورزي در شاگردان مي شود. آموزش مهارت ها در كلاس درس باز ميزان برابري دانش آموزان را افزايش مي دهد وبه آن ها امکان مي دهدتا بدون اضطراب احساسات وعقايد خود را به راحتي ابراز كنند.

کلمات کلیدی :
کلاس درس باز، اگزیستانسیالیسم، عزت نفس