دوره 6، شماره 57، فروردین 1403، صفحات 126 - 141
نویسندگان : محمدرضا بختیاری * و سحر عبدالعظیمی و محمود جمالی ورزنه

چکیده :
هدف پژوهش حاضر رابطه ناتوانی در پردازش شناختی هیجانی، تفکرات غیر منطقی و تعهد زناشویی با وابستگی به شبکه های اجتماعی در زنان متاهل بود. روش اين پژوهش توصیفی از نوع همبستگي است. در اين پژوهش جامعه آماري كليه زنان متاهل شهر تهران بودند. نمونه آماري نيز با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس تعداد 234 نفر انتخاب شدند.. ابزارهاي مورد استفاده اين پژوهش؛ پرسشنامه‌ هاي ناتوانی در پردازش شناختی هیجانی تورنتو (2000)، تفکرات غیر منطقی جونز وهمکاران (1994)، تعهد زناشویی آدامز و جونز (1997) و استفاده از شبكه هاي اجتماعي سليمي (1393) بود. یافته ها با استفاده از روش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون، نشان داد بين ناگویی اجتماعي با وابستگي به شبكه هاي اجتماعي در زنان متاهل رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بين تفکرات غیر منطقی با وابستگي به شبكه هاي اجتماعي در زنان متاهل رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بين تعهد زناشويي با وابستگي به شبكه هاي اجتماعي در زنان متاهل رابطه منفي و معني داري وجود دارد. متغير ناگویی اجتماعي با ضريب بتای 34/0 و متغير تفکرات غیر منطقی با ضريب بتای 23/0، می توانند به طور مثبت و معنی داری و متغير تعهد زناشويي با ضريب بتای 31/0، می توانند به طور منفي و معنی داری وابستگي به شبكه هاي اجتماعي در زنان متاهل را پيش بينی کنند.

کلمات کلیدی :
ناتوانی در پردازش شناختی هیجانی، تفکرات غیر منطقی، تعهد زناشويي، شبكه هاي اجتماعي


مشاهده مقاله
95
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۹ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۰ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۳۱ فروردین ۱۴۰۳