دوره 4، شماره 40، آبان 1401، صفحات 66 - 77
نویسندگان : محمد بهزاد پور و هانیه امین پور *

چکیده :
بناهای آرامگاهی ایران در دوره های پس از اسلام در قالب ساخت مقابر باشکوه برسر گور اولیای مذهبی و گاه شاهان و افراد مشهور،رواج پیدا کرد. در دوره سلجوقیان (5و6 ه .ق) احداث این مقابر به عنوان یک بنای مذهبی به اوج خود رسید و ساخت مقابر با پلانهای متنوع در تمام پهنه تحت حکومت سلجوقیان فراگیر شد. در قرآن آیات مشخصی برای تدفین ذکر شده و دفن کردن مرده در خاک به عنوان یکی از اصول مهم شریعت مورد تأ کید قرار گرفته است از سوی دیگر برجسته کردن قبورساختن بنا بر روی آن نه تنها توصیه نشده بلکه به نظر می رسددر بسیاری از مذاهب اسلامی نهی شده است. این تحقیق باروش تحلیلی- توصیفی با توجه به اسناد کتابخانه ای به معرفی بنای سه گنبد ارومیه می پردازد.

کلمات کلیدی :
سلجوقیان، مقبره، آرامگاه، بنا


مشاهده مقاله
20
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۳ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۵ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۷ آبان ۱۴۰۱