دوره 4، شماره 38، شهریور 1401، صفحات 19 - 26
نویسندگان : بهاره بزرگ نیا *

چکیده :
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه اضطراب کرونا و سلامت روان با نقش واسطه گری دشواری تنظیم هیجان در دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی بود. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی استان تهران بود. مشارکت کنندگان 250 نفر از دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، بالینی و عمومی دانشگاه پیام نور استان تهران بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش و گردآوری اطلاعات پرسشنامه های مقیاس اضطراب بیماری کرونا علیپور و همکاران (1398)، سلامت روان کلدبرگ (1972) و پرسشنامه دشواری تنظیم هیجان گراتز و رومر (2004) بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بود و برای بررسی رابطه بین متغیرها از روش تحلیل مسیر استفاده شد. برای تحلیل داده های توصیفی و همبستگی بین متغیرهای پژوهش از نرم افزار SPSS نسخه27 استفاده شد. نتایج نشان دادکه اثر مستقیم اضطراب کرونا بر سلامت روان معنی دار بود. اثر مستقیم اضطراب کرونا بر دشواری تنظیم هیجان و اثر مستقیم دشواری نتظیم هیجان بر سلامت روان معنی دار بود. همچنین، اثر اضطراب کرونا بر سلامت روان با واسطه گری دشواری تنظیم هیجان معنی دار بود. به طور کلی یافته های پژوهش حاضر نقش اضطراب کرونا و دشواری تنظیم هیجان را در تبیین سلامت روان نشان می‌دهند. بر اساس یافته‎های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که به منظور افزایش سلامت روان دانشجویان لازم است آموزش‌های مورد نیاز جهت مقابله با اضطراب کرونا و تنظیم هیجان به آن‌ها داده شود.

کلمات کلیدی :
اضطراب کرونا، دشواری تنظیم هیجان، سلامت روان، دانشجویان


مشاهده مقاله
29
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۰ تیر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۳ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ شهریور ۱۴۰۱