دوره 6، شماره 57، فروردین 1403، صفحات 72 - 77
نویسندگان : سیدمحمدجواد گرجی *

چکیده :
یکی از بزرگترین چالش های مدیریت شهری، توانمند سازی اجتماع محور یا توانمند سازی محلات شهر است که مبتنی بر چهار باور است: الف- محلات شهر، خلاقیتی باور نکردنی و علاقه فراوانی به ادامه بقاء دارند. ب- توسعه سیاست های مدیریت شهری در سطح محله، موفق تر از سطح شهر است. ج-وقتی ساختارهای مدیریت شهری، به محلات فرصت کافی دهند، آنها بهترین گزینه را برای بهبود وضعیت خود و ارتقای توانمندی، سلامت و کیفیت زندگی شهروندان خود انتخاب می کنند. د- در محلات با تنوع قومیتی، رویکرد عمومی جامعه در پیش گرفته می شود. توسعه توانمندی و مشارکت های محلی یکی از راهکارهای شناخته شده برای دست یابی به عدالت در جوامع می باشد و رفع بی عدالتی، نیازمند تصویب سیاست های همگانی شفاف و واضح از سوی دولتها، توسعه قراردادهای اجتماعی جدید و افزایش همبستگی شهروندان در محلات می باشد. مقاله حاضر با رویکردی عملیاتی سعی در شناسایی و به رسمیت شناختن ظرفیت های بالقوه محلات داشته و با ارائه الگویی مرحله بندی و گام به گام سعی داشته است در توانایی کارشناسان حوزه اجرایی شهر مشهد برای افزایش بهره گیری از ظرفیت های اجتماعی بیش از 150محله شهر مشهد گام بردارد. با توجه به مراحل توانمندسازی شهروندان و محلات شهر مبتنی بر رویکردهای مشارکتی و چرخه توسعه و تکامل پروژه های توانمندسازی شهروندان و محلات مبتنی بر رویکردهای مشارکتی، مجموعا یافته ها در سه بخش دسته بندی می شوند: بخش اول: تعیین وضعیت موجود محله، نیازها، اهداف، منابع و موانع و طراحی فعالیت های پروژه. بخش دوم: اجرا و بخش سوم: پایش و ارزشیابی

کلمات کلیدی :
توانمندسازی، محله، شهروند، شورای اجتماعی


مشاهده مقاله
142
دانلود
0
تاریخ دریافت
۳۰ مهر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۳ دی ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۳۰ فروردین ۱۴۰۳