دوره 4، شماره 36، تیر 1401، صفحات 37 - 44
نویسندگان : طاهره محمدی *

چکیده :
امروزه با استفاده از مطالعات باستان شناسی می توان به تحلیل های گسترده تری از جوامع باستان دست یافت. سفال به عنوان زبان بشر در دوران پیش از تاریخ معیار اصلی تحلیل ها این علم است. بررسی نقش‌مایه‌های سفالهای پیش از تاریخی بر اساس سبکهای هنری امروزی می‌تواند پیوند ناگسستنی احساسات عمیق و ناخودآگاه انسانهای دنیای قدیم و جدید را به نمایش بگذارد. بسیاری از این سبکهای هنری، در حالیکه از کهن‌الگوهای بشری پیروی می‌کنند، اما خود را با ظاهری مدرن نمایان می‌سازند. فرهنگ باکون فارس، متعلق به آغاز دورة مس‌سنگی، مربوط به حدود شش هزار سال پیش است که مشخصة اصلی آن، سفالهایی با نقش‌مایه‌های زیبای جانوری، گیاهی، انسانی و نمادین می‌باشد. در این پژوهش، سعی شده است تا نقش‌مایه‌های سفالهای فرهنگ باکون بر اساس نقش مایه های مختلف دسته بندی و به نمایش گذاشته شود. پراکندگی نقوش این منطقه باستانی بیانگر محیط زیست غنی و درک بشر از محیط اطراف است.

کلمات کلیدی :
فرهنگ باکون، نقوش جانوری، نقوش گیاهی، سفال، باستان شناسی


مشاهده مقاله
250
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۹ آذر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۵ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۱۷ تیر ۱۴۰۱