دوره 5، شماره 49، مرداد 1402، صفحات 118 - 126
نویسندگان : صدیقه قبادیان *

چکیده :
توسعه پايدار، يک ايده و اصطلاح بسيار گسترده است که معانی متفاوت و بسياری دارد و در نتيجه فراوانی اين معانی، واکنش های مختلف صاحب نظران را بر می انگيزاند. مفهوم توسعه پايدار، يک نوع تلاش برای ترکيب مفاهيم در حال رشد حوزه ای از موضوعات محيطی با موضوعات اجتماعی- اقتصادی می باشد.مفهوم توسعه پايدار يک تغيير مهم در فهم رابطه انسان و طبيعت و انسان ها با يکديگر می باشد. اين مسأله با ديدگاه دو قرن گذشته انسان که بر پايه جدايی موضوعات محيطی و اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته بود در تضاد است مفهوم توسعه پايدار، حاصل رشد آگاهی از پيوندهای جهانی، مابين مشکلات محيطی در حال رشد، موضوعات اجتماعی، اقتصادی، فقر و نابرابری و نگرانی ها درباره يک آينده سالم برای بشر می باشد. توسعه پايدار، قوياً موضوعات محيطی، اجتماعی و اقتصادی را به هم پيوند می دهد. انواع گردشگری را با توجه به عملکرد گردشگران می توان به پایدار و نا پایدار تقسیم کرد. در میان انواع گردشگری، اکوتوریسم با توسعه پایدار هماهنگی و سازگاری بیشتری دارد. اکوتوریسم یک شکل از گردشگری طبیعی است که حداکثر توجه را نسبت به حفاظت و نگهداری از محیط شامل تنوع زیستی ، حیات وحش و سیستم های زیست محیطی، با تاکید بر آموزش دادن به گردشگر درباره محیط زیست و چگونگی حفاظت از آن دارد. در این مقاله ابتدا به مفهوم توسعه پایدار اشاره می شود و پس از توصیف گردشگری پایدار و اصول آن، با ارائه تعریف هایی از اکوتوریسم، به رابطه توسعه پایدار و اکوتوریسم پرداخته می شود.

کلمات کلیدی :
اقامتگاه بوم گردی، اکوتوریسم، معماری پایدار، شهر ایلام


مشاهده مقاله
30
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۲ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ مرداد ۱۴۰۲