دوره 4، شماره 33، فروردین 1401، صفحات 34 - 26
نویسندگان : سمیه سلیمانی فر * و علیرضا بزرگزاده

چکیده :
فلسفه علم رشته اي نسبتا جوان و در جامعه ما به تازگي مورد توجه قرار گرفته است.با استناد به فلسفه علم می توان به فعالیت ها، سیاست گذاری های نهادهای علمی و هماهنگی بین علوم دینی و فلسفه از نظریات دانشمندان، فیلسوفان،مشاهیر، پیشتازان دین استفاده شود.گروه‌های آموزشی فلسفه، مرکز اصلی شکل‌گیری و تدریس فلسفه علم در نهادهای جدید دانشگاهی بوده‌اند، اما توجه فیزیک‌دانان، ریاضی‌دانان، زیست ‌شناسان و دانشمندان سایر حوزه‌ها نیز به تدریج به این رشته جلب گردید. هدف فلسفه علم این است که روش های تحقیق مورد استفاده در علوم مختلف را ارزیابی کند. نگاه کردن به علم از دیدگاه فلسفه به ما این امکان را می دهد که با استفاده از تحقیق ، مفروضات پنهان پژوهش علمی را کشف کنیم.در این مقاله سعی شده است به فعالیت های مهمترین و اصلی ترین نهادهای علمی تاثیر فلسفه علم را با توجه به تاریخچه و شکل گیری مکاتب فلسفه علم ارزیابی کرد.گفتمان علم دینی در ایران امروز، یک نمونه از نحوه تاثیر فلسفه علم در شکل دهی به گفتمانی را به نمایش می گذارد که سال هاست سیاست هاي کلان علمی کشور بخصوص سیاست هاي ناظر بر علوم انسانی را به شکلی واقعی تحت تاثیر قرار داده است.

کلمات کلیدی :
فلسفه، فلسفه علم، مکاتب فلسفه، سیاست های علمی و نهادهای علمی.