دوره 4، شماره 39، مهر 1401، صفحات 70 - 79
نویسندگان : محمدرضا غلامی * و عبدالمحمد افروغ

چکیده :
قراردادهای الکترونیکی نیز به مثابه سایر قراردادها دارای آثار و تبعات حقوقی و مادی برای طرفین می باشد بررسی این آثار از این جهت می تواند مفید واقع گردد که جنبه های مختلف تعهدات و حقوق طرفین در این گونه عقود روشن می شود. در قرارداد های الکترونیکی بر خلاف عقود سنتی، حقوق خریدار بیش از حقوق بایع مورد نظر بوده و به همین دلیل بیشتر مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است. در این مقاله نگارنده با روش توصیفی و تحلیلی و با تتبع از اثار اندیشمندان حقوق و ضرورت گسترش فناوری های نوین، باعث تغییر در نوع روابط انسان ها گردیده است به نحوی که در دنیای کنونی استفاده ازفناوری های نوین امری عادی در روابط افراد می باشد. روابط تجاری افراد نیز به تبع این پیشرفت دستخوش دگرگونی گشته و امور حقوقی را نیز در این پیشرفت به دنبال کشانده است. در حال حاضر انعقاد قرارداد از راه دور و بدون حضور فیزیکی افراد امری متداول می باشد که توجه به آثار حقوقی این نوع قراردادها از اهمیت بسزایی برخوردار است.

کلمات کلیدی :
قرارداد الکترونیکی، اثار قرارداد الکترونیکی، ویژگی قرارداد الکترونیکی


مشاهده مقاله
43
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۹ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۲ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۴ مهر ۱۴۰۱