دوره 4، شماره 35، خرداد 1401، صفحات 81 - 94
نویسندگان : سیدعلی عبداللهی اسکویی * و زهرا طهماسبی فرد و پریسا مکوندی و غزال ده پور

چکیده :
مقدمه:در سال 2012، سرطان پروستات دومین سرطان شایع در مردان و پنجمین علت مرگ ناشی از سرطان در مردان بود.مطالعات ارتباط گسترده ژنوم نشان داده است که ژن‌های خاصی که در سم‌زدایی و حذف ترکیبات مضر از سلول‌ها نقش دارند، مانند ژن‌های خانواده بزرگ ژن سیتوکروم P450، نقش مهمی در ایجاد سرطان پروستات دارند. سرطان پروستات و پلی مورفیسم 1056827rs بر روی ژن CYP1B1 به عنوان بخشی از این مطالعه در جمعیت ایرانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. منابع و رویه ها: در این بررسی مورد-شاهدی، DNA ژنومی 79 بیمار مبتلا به سرطان پروستات و 79 فرد سالم به روش Salting out استخراج شد و ژنوتیپ شرکت‌کنندگان با استفاده از روش PCR RFLP پس از نمونه‌گیری خون شناسایی شد. برای بررسی داده های جمع آوری شده از نرم افزار IBMSPSS 23 و آزمون های آماری X و رگرسیون لجستیک استفاده شد. نتایج: بر اساس تجزیه و تحلیل آماری نتایج، بین دو گروه در خطر ابتلا به سرطان ژنوتیپ TT تفاوت معنی داری وجود دارد [028/0=P، OR: 0.439، CI: 0.209-0.924]، اما از نظر نسبت خطر سرطان، ژنوتیپ TT اثر محافظتی دارد و خطر ابتلا به بیماری را کاهش می دهد. هر دو گروه تفاوت زیادی در شیوع ژنوتیپ GG داشتند که خطر ابتلا به عفونت را 1062 برابر افزایش می دهد. هر دو گروه دارای مقدار P 0.023 بودند، اگرچه مشخص شد که ژنوتیپ هتروزیگوت تأثیری بر نتایج ندارد. آلل T یک اثر محافظتی در برابر سرطان پروستات می دهد و خطر ابتلا به این بیماری را کاهش می دهد. در مقابل، آلل G خطر ابتلا به سرطان پروستات را افزایش می دهد. پلی مورفیسم Cyp1B1 1056827rs به عنوان یک نشانگر زیستی بالقوه برای سرطان پروستات شناسایی شده است.

کلمات کلیدی :
سرطان پروستات، CYP1B1 ، ژنوتیپی و آللی چند شکلی ، 1056827rs


مشاهده مقاله
369
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۳ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۷ تیر ۱۴۰۱