دوره 5، شماره 46، اردیبهشت 1402، صفحات 7 - 22
نویسندگان : حسین عباسی * و فائزه صیدی نژاد

چکیده :
گردشگری مبتنی بر اجتماع محوری، با سه هدف مهم از جمله بازگرداندن منافع اقتصادی، حفاظت از محیط زیست طبیعی و حفظ ارزش های فرهنگی بومی، یکی از انواع نمونه گردشگری در راستای توسعه پایدار محسوب می شود. این مقاله، با استفاده از منابع مختلف ادبیات، را مورد مطالعه قرار داد تا بررسی کند که چگونه تئوری مفهوم‌سازی گردشگری مبتنی بر اجتماع محوری را بیان می‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی گردشگری مبتنی بر اجتماع محوری بر اساس نظریه تبادل اجتماعی انجام گرفت. این پژوهش یک مقاله مفهومی با روش مرور ادبیات است. مطالعات اولیه در مورد نگرش به گردشگری به دلیل نظری بودن مورد انتقاد قرار گرفت. در نتیجه، برای محققان روشن نبود که چگونه، چرا و در چه شرایطی ساکنان یک مقصد به اثرات گردشگری واکنش نشان می‌دهند. برای رفع این کاستی‌ها، محققان شروع به استفاده از تعدادی نظریه کردند که در میان آنها، نظریه تبادل اجتماعی، مهمترین سهم نظری را در مطالعات بر روی ادراک ساکنان از گردشگری داشته است. لذا چارچوب نظری، که به بهترین شکل در مورد چگونگی درک اجتماع محوری از تأثیرات توضیح می دهد، «نظریه تبادل اجتماعی» است. از منظر گردشگری، نظریه تبادل اجتماعی پیشنهاد می‌کند که نگرش افراد نسبت به گردشگری و سطح حمایت بعدی آن‌ها از توسعه آن تحت تأثیر ارزیابی‌های آن‌ها از نتایج گردشگری برای خود و جوامعشان خواهد بود. این نظریه بیان می‌کند که فردی که منافع بیشتری نسبت به هزینه‌ها درک می‌کند، بر خلاف فردی که هزینه‌ها را بیشتر از منافع درک می‌کند، احتمالاً از توسعه حمایت می‌کند. مقاله حاضر پیشنهاد میکند، در حالی که جامعه در مرکز قرار دارد، نقش های مهمی برای دولت ها و سازمان های غیر دولتی در گردشگری اجتماع محور وجود دارد. نقش مشارکت عمومی و خصوصی نیز مورد بررسی قرار می¬گیرد. اگرچه نظریه تبادل اجتماعی برای پیش بینی و توضیح نگرش نسبت به گردشگران مورد استفاده قرار گرفته است، اما به دلیل نداشتن پیچیدگی نظری مورد انتقاد قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :
نظریه تبادل اجتماعی، گردشگری، اجتماع محوری


مشاهده مقاله
219
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۸ دی ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۹ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲