دوره 5، شماره 54، دی 1402، صفحات 37 - 59
نویسندگان : زهره قاسمی هنر *

چکیده :
تحقیق حاضر سعی دارد به بررسی آموزش تلفیقی و مقایسه ی آن با آموزش متداول بپردازد، روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی می باشد که ؛ مراحل روش تحقيق را مي توان اينگونه بيان نمود، در مرحله اول با استفاده از منابع کتابخانه‌ای جهت جمع‌آوری مبانی نظری و در مرحله دوم با استفاده از تهيه و تنظيم پرسشنامه هاي مورد نظر و توزیع آن در بین نمونه انتخاب شده دانش آموزان متوسطه منطقه دوم شهر تهران میباشدکه با استفاده از روش خوشه ای 375 نفر به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب گردید؛ در مرحله سوم با استفاده از آمار نامه و تحقبقات گذشته ساير پژوهشگران می‌باشد. ابزارهای سنجش داده های گردآوری شده به روش های آماری توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردیدوابزار ديگر مورد استفاده؛ نرم افزار spss مي باشد كه در تجزيه و تحليل بخشي ديگراز داده ها مورد استفاده قرار مي گيرد.ماحصل تحقیق را می توان به این شکل بیان نمود که آموزش تلفیقی بر میزان یادگیری دانش آموزان بسیار موثر تر می باشد.

کلمات کلیدی :
آموزش تلفیقی، آموزش متداول، دانش آموزان


مشاهده مقاله
142
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۹ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۳۰ مهر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ دی ۱۴۰۲