دوره 5، شماره 53، آذر 1402، صفحات 90 - 102
نویسندگان : معصومه اکبربگلو * و شهین علیپور و سمیه قربانی

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در زمینه استفاده از وسایل حفاظت فردی در بیمارستان های بستری کننده مبتلایان به کووید-19 طراحی گردید. مطالعه از نوع توصيفی - تحليلی بوده و نمونه مورد مطالعه پرستاران شاغل در بيمارستان های بستری کننده بیماران مبتلا به کووید-19 در شهر خوی می باشد. حجم نمونه 250 نفر می باشد. جهت جمع آوری داده ها از ابزار دانش و نگرش به وسایل حفاظت فردی و دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی جهت بررسی عملکرد پرستاران استفاده شد. بیشترین درصد (100%) پاسخ صحیح مربوط به موارد "نوع مواجهه و وظیفه مورد انتظار" و "قرار داشتن وسایل حفاظت فردی در يك اتاق جداگانه" بود. بیشترین امتیاز مربوط به نگرش "تحمل کردن احساس ناراحتی ناشی از وسایل حفاظت فردی به خاطر بیماران" (2/55%) بود. اکثریت مشارکت کنندگان به ترتیب از دستکش، ماسک، عینک و محافظ صورت و در نهایت از گان در بخش استفاده می کردند. اطلاع از میزان آگاهی و نگرش پرستاران و همچنین چگونگی عملکرد آنها در استفاده از وسایل حفاظتی می‌تواند وسیله‌ای برای شناسایی مشکلات و نیازهای آموزشی پرستاران باشد.

کلمات کلیدی :
دانش، نگرش، عملکرد، وسایل حفاظت فردی، پرستار، کوید-19


مشاهده مقاله
56
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۸ تیر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۵ مهر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۰۴ دی ۱۴۰۲