دوره 5، شماره 54، دی 1402، صفحات 73 - 79
نویسندگان : طارق پاس بخش * و سیده طاهره موسوی راد

چکیده :
گذران اوقات فراغت اگر چه روز به روز در حال تغییر و تحول است و هرچه به جلوتر برویم نوع و زمان آن با گذشته فرق می کند و باتوجه به امکانات و سرگرمی های جدید که پدید آمده تا حدودی از فعالیت های بدنی و حضور در باشگاه های ورزشی کاسته و تنها به فضای مجازی پرداخته شده است اما هنوز امکات ورزشی نقش بسزایی در گذران اوقات فراغت دارد پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی نقش امکانات ورزشی در گذران اوقات فراغت دانش آموزان در شهر هویزه در سال 97 که از میان کلیه دانش آموزان با استفاده از روش تصادفی 415 نفر انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته نسبت به گردآوری داده و سپس با استفاده از نرم افزار spss وضریب همبستگی پیرسون نسبت به تجزیه و تحلیل پرداخته که نتایج نشان می دهد بین گذران اوقات فراغت و امکانات ورزشی در بین دانش آموزان شهر هویزه رابطه معنی دار وجود دارد.

کلمات کلیدی :
رضایتمندی، امکانات ورزشی، شهروندان، هویزه


مشاهده مقاله
150
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۵ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۳ آبان ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ دی ۱۴۰۲