دوره 2، شماره 15، مهر 99، صفحات 93 - 83
نویسندگان : صابر شفیعی * و امید خسروی

چکیده :
مقاله حاضر از نوع مروری- کتابخانه ای است که با توجه به نظرات محققان این عرصه نگاشته شده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثير مهارت های آموزشي معلمان بر بهبود یادگيری دانش آموزان است. نتایج این مقاله نشان می دهد که در بررسی بین مهارت های آموزشی معلمان با بهبود یادگیری دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد و هرچه میزان آگاهی معلمان از مهارت های آموزشی بیشتر باشد، به همان میزان یادگیری دانش اموزان نیز بیشتر خواهد بود.

کلمات کلیدی :
یادگیری، مهارت آموزشی، معلمان، دانش آموزان