دوره 2، شماره 16، آبان 99، صفحات 16 - 1
نویسندگان : حسین پیشگو * و احمد قویدل حیدری

چکیده :
ادبيات داستاني بخش مهمي از آثار ادبي است كه تاكنون در كشور ما كمتر بررسي شده است. از ميـان ايـن آثار، داستان هاي برجسته اي هستند كه رنگ و بوي بومي و محلي دارند؛ يكي از اين آثار رمان بلند سال هاي ابري اثر علي اشرف درويشيان است. اين مقاله به بررسي عناصر داستانى رمان « سال هاى ابرى» پرداخته است. در اين اثر قواعد پرداخت شخصي ارائة طرح، حوادث، درونمايه و سايرعناصر، بدون در نظرگرفتن پاره اي سستي ها، برمبناي درستي استوار است. مهم ترين عنصر داستاني اين اثر «حادثه» است؛ اهميت عنصر«درونمايه» نيز كمتر از حادثه نيست؛ چون تأثير آن بر بسياري از عناصر ديگر به خوبي مشهود است.

کلمات کلیدی :
عناصر داستان، رمان، سال هاي ابري، علي اشرف درويشيان