دوره 1، شماره 6، دی 98، صفحات 66 - 85
نویسندگان : هادی قاسمی ولاشانی *

چکیده :
پژوهش حاضر در صدد تبیین استاندارد های فناوری آموزشی برای معلمان و دانش آموزان می باشد که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استناد به مطالعات کتابخانه ای نگاشته شده است. در این راستا به شیوه کیفی نظری به ارائه یافته های مورد نظر پرداخته می شود. یافته ها نشان می دهد که در عصر فناوری و جامعه اطلاعاتی بکارگیری استاندارد های فناوری آموزشی برای معلمان و دانش آموزان حائز اهمیت بسیار است. زیرا در عصر فناوری معلمان و دانش آموزان باید بافناوری و استاندارد های آن آشنایی داشته باشند. تا بتوانند از آن در جهت پیشبرد اهداف نظام آموزشی کشور قدم بردارند و به بهتر و پایدارتر شدن یادگیری طبق اصول مورد نظر کمک شایان نمایند. و در جهت پیشبرد اهداف برنامه درسی و بالا بردن و بهبود سواد اطلاعاتی خود استفاده نمایند. معلمان باید از این استاندارد ها در ابعادی همانند عملیات و مفاهیم فناوری، طراحی محیط یادگیری و تجربیات، سنجش و ارزشیابی، طراحی و توسعه تجارب یادگیری در عصر دیجیتال استفاده نمایند. و همین طور دانش آموزان برای بهره گیری مسائل اخلاقی انسانی و اجتماعی، مفاهیم پایه، و بهره وری از فناوری استفاده نمایند. با بکارگیری این استاندارد ها هم معلمان و هم دانش آموزان نحوه درست بکارگیری فناوری آموزشی را فرا می گیرند و از آن در جهت پیشبرد اهداف و یادگیری بهتر مسائل آموزشی استفاده می نمایند.

کلمات کلیدی :
استاندارد، فناوری آموزشی، معلمان، دانش آموزان