دوره 5، شماره 54، دی 1402، صفحات 80 - 85
نویسندگان : محمد صدیق *

چکیده :
شصت درصد خروجی پلاسما از منحرف کننده عبور می کند. مواد مختلف و روش های خنک سازی که نمی توانند در دیواره اولیه به کار روند، در منحرف کننده قابل استفاده اند. خطوط میدان منحرف کننده خیلی نازک هستند.در این لایه تنها شش سانتیمتر ضخامت دارد.در منحرف کننده، خطوط میدان بر روی ناحیه ای بزرگتر گسترده شده و برای سطوحی که در آنها برخوردها و ضربه های پلاسما تقریبا موازی با خطوط میدان می باشند، گرما به سطحی بزرگتر تحویل داده می‌شود. تعویض قسمت های منحرف کننده آسان تر از تعویض دیواره اولیه است.فن آوری منحرف کننده در وضعیت بهتری نسبت به دیگر بخش ها قرار دارد، چون ابعاد کوچکی دارند. بار گرمایی بر روی سطوح منحرف کننده دارای مقادیر بسیار بزرگی ازمرتبه 20MW/m2 است. بنابراین سیستم خنک‌کننده بخش بسیار مهمی از طراحی را تشکیل می دهد.

کلمات کلیدی :
منحرف کننده، ایتر، پلاسما، تنگستن، خنک کننده، دمو، هلیم، تریتیم، دوتریم، دیواره اولیه


مشاهده مقاله
56
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۷ آبان ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۰ آذر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ دی ۱۴۰۲